ماموریت، چشم‌انداز و ارزش‌ها

_

ماموریت
«گسترش زنجیره غذایی ایمن و پایدار برای فقرزدایی از جامعه»


چشم انداز
«قطبنمای رشد متوازن و پویا در کشت و صنعت کشور»


ارزش‌ها
• تاب‌آوری
• تعهد به تعالی
• اعتماد ذینفعان
• آینده نگری

شعار ما

_

A Healthy Nation