سعید عصمتی

 

رئیس هیات مدیره

محمد شعبانی نژاد لاشه

 

مدیر عامل

احمد بوذری

احمد بوذری

 

نایب رئیس هیات مدیره