محمد شعبانی‌نژاد لاشه

مدیر عامل

سعید عصمتی

رئیس هیات مدیره

احمد بوذری

احمد بوذری

نایب رئیس هیات مدیره